Generalforsamling 27. marts 2019 – incl formandens beretning

Generalforsamling From Heart to Hand

 1. 27 marts 2019 kl. 19.00

 

Referat

 • Valg af dirigent. Inger Møller Nielsen er valgt
 • Valg af referent. Bolette Elvstrøm er valgt
 • Valg af stemmetæller Punktet er udskudt til hvis det skulle blive nødvendigt.
 • Formandens beretning. Liane fremlægger beretningen. (Årsberetningen vedlægges)

Spørgsmål: En forespørgsel om flere oplysninger omkring fadderbørn. Fadderskaber, donationer, frivillige og aktiviteter vil fremadrettet blive prioriteret. Rotarys rejsedeltagere giver tilbagemelding om høj standard på centeret: det er et godt sted at være, hvilket er til stor tilfredsstillelse for sponsorer.

 • Anitta gennemgår regnskab som er udleveret til mødedeltagerne. Tallene som understøtter bestyrelsens beslutning om at lukke Lianes basar bliver fremhævet. Spørgsmål. Der bliver givet udtryk for ærgrelse over butikkens lukning. Bestyrelsen forklarer sig og medgiver den store skuffelse, og pointerer at lukningen er taget i respekt for økonomien.
 • Indkommende forslag. Der er ingen indkommende forslag.
 • Fastsættelse af kontingent Kontingent fastholdes
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer Thomas Mouritsen og Ellen Majgaard Bjerre er på valg. Thomas Mouritsen genopstiller Rikke Sig Hansen ønsker at opstille til bestyrelsen (Liane præsenterer Rikke, som kunne varetage Fundraising) Inger Møller Nielsen har trukket sig fra bestyrelsen i utide, 1 suppleanten Bolette Elvstrøm er indtrådt i bestyrelsen. Rikke og Thomas blev begge valgt.
 • Valg af 1 og 2 suppleant. Karen genopstiller Inger Møller Nielsen stiller op. Begge er valgt.
 • Valg af 2 revisorer Anders Hjul er blevet genvalgt Ole Hansen opstiller og er blevet valgt

 

 • v.t Opfordring til opdatering af fadderskab på hjemmesiden Opfordring til flere rejser til Ghana.

 

Formandens årsberetning:

 

Det sidste år har været både spændende, udfordrende og fuld af glædelige overraskelser i FHTH.

Bestyrelsen har arbejdet rigtig godt sammen, og der er blevet afholdt Bestyrelsesmøder hver måned.

 

Vi har i årets løb måtte træffe nogle store beslutninger, og der er samtidig blevet åbnet op for fornyelse og nytænkning. Foreningen er som altid i konstant udvikling, og i alle årende har det været sådan, at det der føles som nederlag, altid har vist sig at være åbningen til noget nyt og spændende.

 

Det har været en ny og udfordrende situation for FHTH, at Ben og jeg er vendt hjem til DK:

Privat har det (og er det stadig), været en meget stor omvæltning at vende hjem. Vi lever en meget usikker dagligdag, da vi endnu ikke har fået afklaring på Bens opholdstilladelse. Vi ved altså ikke hvad fremtiden bringer, og det har været en meget stor stressfaktor i vores liv det sidste år. Vores børn trives heldigvis rigtig godt, og det var jo vores overordnede mål med beslutningen om at flytte hjem.

 

For foreningen har det betydet nye strukturer både her og i Ghana. Jeg blev sidste år, for første gang Formand for FHTH, og blev her mødt at nye og spændende udfordringer. I Ghana blev Naasei valgt som daglig leder, og blev i 6 måneder oplært i arbejdet af Ben, indtil han flyttede til DK i juni måned. Naasei har det sidste år virkelig arbejdet hårdt for FHTH, og han skal have stor ros for det flotte stykke arbejde han udfører hver dag.  Naasei bor på vores Hjælpecenter, og arbejder 7 dage om ugen, for vores familier og børn, i og uden for centeret. Ben og jeg har kontakt med Naasei mange gange om dagen, igennem Whatsapp. Vi ligger i fællesskab dagsplaner, og diskuterer hver dag forskellige problemstillinger. Det er en stor hjælp for Naasei i det udfordrende arbejde, men også dejligt for os, så vi kan følge godt med i børnenes dagligdag og deres udvikling.

 

I sommers blev jeg ringet op af en bankrådgiver, som fik mig til at falde bagover, da hun fortalte at hendes kunde ville donere en stor sum penge til FHTH. Det var meget overvældende. Jeg talte flere gange med den gode giver i telefonen, og jeg ville rigtig gerne have besøgt ham, men det ønskede han ikke, han var bare glad for at give. Donationen er ikke øremærket, og det er derfor op til Bestyrelsen af vurdere hvordan den bliver brugt bedst muligt. En lille del er brugt til renovering, og til diæter i Ghana. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet hvordan de resterende penge skal bruges, andet end at de skal investeres godt og fornuftigt i FHTH Ghana.

Mange privatpersoner, firmaer, loger osv. har i årets løb doneret, og vi er enormt glade for alles hjælp.

 

Vi er en lille Organisation, og det har altid været vores formål at alle fadderpenge og øremærkede donationer skulle gå direkte til modtagerne. Vi kæmper for at have så få administrative udgifter så mulig, og for at finde løsninger, så vi kan dække disse udgifter ved ekstra indtjente midler.

 

Lianes Bazar har de sidste 8 år, været en sådan kilde til ekstra indkomst. Butikken har igennem årende indbragt et flot overskud, som har betyder rigtig meget for vores projekt i Ghana. Lianes Bazar blev til ved et tilfælde, en frivillig fik en god ide, og siden har rigtig mange frivillige lagt rigtig rigtig mange timer i butikken. Butikken blev også vores tilholdssted, og har sat os på bykortet i Brønderslev.

Desværre gav butikken ikke længere det forventede overskud, og i sommers besluttede bestyrelsen derfor, at forsøge noget nyt: To frivillige designere, Laila og Nikolaj, hjalp til med at renovere og modernisere butikken. I august åbnede vi den nye butik. Bestyrelsen besluttede også at give butikken 6 måneder, til igen

at opnå det ønskede overskud. Ved årsopgørelsen stod det klart, at det ikke var lykkedes, og Bestyrelsen har derfor besluttet, at butikken må lukke. Vi har opsagt lokalet pr. 1/6/19.

Der kan være mange spekulationer om hvorfor det er gået som det er gået. Vi er overbeviste om at det er en blanding af, at der er åbnet endnu flere genbrugsbutikker/loppemarkeder, og at mere og mere salg i dag sker på nettet, og ikke i fysiske forretninger.

Det ærgrer os meget at vi må lukke, og det har bestemt ikke været en nem beslutning.

En kæmpe tak til alle, som igennem årene har ydet en indsats i Butikken. Og specielt til de som fortsat holder butikken pæn og indbydende de sidste måneder inden lukningen.

 

I bestyrelsen er vi positive, og vi ser fremad. Vi har mange ideer til fremtidige projekter og tiltag, som vi kan give os i kast med, nu hvor butikken ikke længere kommer til at tage vores tid. Vi ønsker og håber inderligt at vores gode frivillige vil fortsætte arbejdet for FHTH, nu blot på nye og anderledes måder. Det bliver en spændende proces.

 

Ben var i efteråret 2 uger i Ghana, for at arbejde på centeret, og guide Naasei i dele af arbejdet. I januar rejste jeg afsted. Jeg havde først en uge på centeret, hvor gensynsglæden var meget stor, efter at have været væk i over et år. Jeg besøgte næsten alle vores familier, og mange skoler. Jeg hyggede om børnene på centeret og holdte rigtig mange møder…. Da ugen var omme, rejste jeg til Accra for at modtage 17 rejsedeltagere (sponsorer/faddere), en grupperejse arrangeret i samarbejdet med Rotary Brønderslev.

Vi rejste i 2 uger rundt i hele Ghana i en lejet bus, og med mig som guide. Det var ren fornøjelse. Alle deltager nød turen, og blev hver dag udfordret og overrasket på hver deres måder. Ligesom jeg havde forventet. Vi tilbragte også en dag på centeret, hvor deltagerne alle hjalp til med at male vores store mur, og med at dele massere af gaver ud. Flere faddere fik også mødt deres fadderbørn, og der blev snakket og krammet i skyggen alle steder. Det var en god dag, måske nok den bedste -Det er der i hvert fald mange af deltagerne der har givet udtryk for, og jeg kan kun være enig.

 

Fadderbørnene var også utrolig glade for at møde deres faddere, det var også en hel særlig oplevelse for dem. Det er vigtigt for os i FHTH, at der er forståelse for fadderskaberne begge veje. Vores fadderbørn udvikler sig og uddanner sig, og bliver langsomt men sikkert til gode og oplyste ghanesere, med alle muligheder foran sig. Lige nu har vi 3 børn i børnehave, 30 børn i folkeskole, 4 på gymnasiet, 2 på lærepladser, og 3 som venter på at gå i gang med deres videregående uddannelser. Derudover oplyser og uddanner vi om hygiejne, sundhed, prævention og meget andet. Det gør mig stolt og glad!

 

Det er vores sammenhold som frivillige, der forbedrer livet for så mange ghanesiske børn og familier. Det er helt fantastisk!

 

Tusind tak til jer alle for at være en del af vores FHTH ”familie”. Tak til jer som arbejder frivilligt, tak til medlemmer, sponsorer og faddere, for jeres store hjælp igennem året.

 

 

Generalforsamling 27. marts 2019 – incl formandens beretning2019-04-01T05:40:18+02:00

Bestyrelsesmøde 12 april. Og nyt fra Ghana

 

 

 

Bestyrelsesmøde    torsdag d. 12/4/18, kl. 18.00

 

Mødet afholdes hos Ellen, Mimersvej 5, 9700 Brønderlsev.

Mødereferat nr. 1 2018-2019

Til stede var  Liane, Thomas, Inger, Bolette og Ellen

 

Det blev et møde, hvor de to nye medlemmer af bestyrelsen fik viden og information, så de ved hvad de kan byde ind med I arbejdet.

 

1) Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand                       Liane

Næstformand              Thomas

Kasser                            Anita til august, derefter Inger

Referent                         Ellen

Bestyrelses medlem    Louise

Supp.                              Anita

Supp.                              Bolette

 

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt

 

Ellen skriver referat, Liane skal godkende den før den bliver sendt til Thomas, som sender den til modtagergruppen.

 

3) Lianes Bazar

Butiksudvalget har meddelt at de ikke vil deltage I bestyrelsesmøder.

Butiksudvalget bliver nedlagt. Liane meddeler Åse, Lillian og Niels, at vi pga. underskud I butikken planlægger at omforandre butikken, og give ansvarsområder i stedet.

 

 

Bestyrelsen + andre udvalgte skal mødes en aften I butikken og rydde op.

(vi glemte at fastsætte en dato)

 

Medarbejdermøde  onsdag den 23. maj kl. 16:00  ( vi glemte at snakke om hvor det skulle være))

Liane formulerer en invitation

Liane og Bolette udarbejder en plan for et medarbejdemøde , hvor information om projektet skal være fremtrædende og forståelse for og ny viden om hvordan man driver en butik.

Liane og Bolette forsøger at hente hjælp hos Laila og Nikolaj.

 

4) Økonomi

 

Der er solgt i butikken for  kr. 10.931,50.

+ alle øvrige indtægter      kr. 13.300,00

omsætning i alt                 kr. 24.231,50

 

Sendt til Ghana drift marts                               kr. 8.407,42

Diæter til Ghana marts                                     kr. 6.000,00

Annonce generalfors.                                       kr. 1.608,75

husleje Bredgade                                             kr. 7.500,00

Varme +  efterbetaling 2017                             kr. 5.614,26

alle omk butikken                                               kr.   687,50

 

Resultat for marts er underskud på                  kr. 5.586,43

 

Indestående i banken 30.03.18

Alm. foreningskonto kr.  94.276,47

opsparringskonto     kr.    7,500,00

 

Vi skal have mere focus på at finde flere faddere, og hvordan gør vi det?

Thomas – Find et barn der mangler hjælp og søg faddere på FB

 1. ,Oplandsavisen,

Anita bedes om at fortsætte sit arbejde som kasserer til og med august , så tager Inger Møller over

 

Inger Møller ser på vedtægterne . EVT. Ændringsplan m.m.

 

5) Medlemmer og Faddere

Vi skal forsøge at finde flere medlemmer og flere faddere, og man skal være medlem for at kunne stemme til generalforsamling.

Medlemslisterne  og fadderskabslisterne  bliver overtaget af Inger og Ellen

 

6) Hjemmeside/facebook

Thomas fortsætter med det gode arbejde.

Liane og Thomas ser hjemmesiden efter snart

 

7) Aktiviteter/PR

Ghana udvalget I Rotary + Liane udarbejder en rejse til Ghana  . Der er foreslået turrejse fra den 26. Januar 2019 og 14 dage frem.

 

Liane er Projektet udad til, det er Liane der skal udtale sig til medierne og vise ansigt. Det er synlighed der skal til for at blive kendt. Louise og Liane samarbejder om PR.

 

Liane har fået en kontakt  om et dameblad der vil skrive om Lianes project

 

Inger Møller tager kontakt med Nordjyske  for at få en kontakt til projektet der.

 

Forslag til kontakt : Ud at se med DSB, nye IW klubber,

 

8) Nyt fra Ghana

 

Angela:

Angela flyttede ind på vores center, sammen med hendes mor og storebror, for snart 7 år siden.

Familien kommer fra det nordlige Ghana, men moderen immigrerede til Kumasi, for at finde arbejde. Børnene er født i Kumasi, hvor centeret ligger.

 

Angela blev født en september nat. Moderen boede dengang på et værelse i en halvfærdig bygning, sammen med mange andre familiemedlemmer. Da fødslen tog til, gik hun udenfor for at føde. Angela kom med ind igen, og blev svøbt i nogle gamle lagner. Storebroderen, Harrote, fortæller stadig historien om, hvordan moderen gik ud den nat, for at hente Angela.

 

Angelas 4 brødre er egentlig også hendes fætre. Moderen var nemlig gift med en mand, som hun fik de 4 drenge med. Han blev desværre syg, og gik bort. Hans broder overtog så ægteskabet, og sammen fik de Angela. Når en kvinde giftes væk, modtager hendes far en brudepris, og hun tilhører derfor ægtefællens familie.

Broderen var dog allerede gift med 5 børn, så Angelas mor blev 2. konen.

Den meget primitive levevis foregår altså stadig i den nordlige del af Ghana. Det er trist, når de som i dette tilfælde ikke kan tage sig godt af børnene.

 

Angela har aldrig kendt hendes far, som bor i deres hjemby. Hun har heller aldrig haft noget tæt forhold til moderen, som ikke formår at danne en relation til Angela.

 

Da moderen efter et halvårs tid flyttede fra Centeret, var Angela kun knap to år gammel. Hun blev omsorgssvigtet, og det var uudholdeligt for os at se til. Vi tilbød derfor at tage hende i pleje på centeret.

Der bor hun stadig i dag. Hun er nu vokset til en smuk, glad og stærk pige, som klarer sig flot i skolen, både fagligt og socialt.

 

Moderen besøger Angela en gang imellem på centeret, og vi forsøger at hjælpe dem, til at få styrket deres forhold.

 

 

 

9) Evt.

Næste møde bliver mandag den 28. Maj  kl. 18:00 hos Inger Møller på Sverigesvej nr. 11 I Brønderslev

 

Det store ønske er, at vi alle kan være til stede .

 

 

 

 

Bestyrelsen 2018-2019

 

Liane Janne Løth, Lokesvej ,

liane87@live.dk                                                             tlf. 50494977

 

Thomas   Stenbak Mouritsen ,   St Blichersgade 3         tlf. 61791640

 

Inger Møller ,  Sverigesvej 11,                                            tlf.79404150

ingermoellernielsen@gmail.com

 

Ellen Majgård Bjerre ,   Mimersvej 5,                                tlf. 29298375

ellen@majgaard-bjerre .dk

 

Louise Eltved Krogsgård ,                                                      tlf. 22626128

 

Anitta Irene Pedersen  Stenum                                            tlf. 27105180

 

Bolette bertelsen Elvstrøm  Kielsgaardsvej 38, 8680 Ry ,   tlf. 61319003, boletteelvstroem@gmail.com

 

Bestyrelsesmøde 12 april. Og nyt fra Ghana2018-05-08T06:12:03+02:00

Nyhedsbrev 15. marts Ordinær GF

From Heart to Hand

Generalforsamling den 14. 03. 2018

Velkommen fra formanden Louise

 

 1. Valg af dirigent

Louise tog posten, da dirigenten blev sendt hjem pga. sygdom

 

 1. Valg af referent

Ellen var klar

 

 1. Valg af stemmetæller

Niels og Janne meldte sig frivillig

 

 1. Formandens beretning

 

Årsberetning 2018 – Louise

 

Så er tiden kommet til årsberetningen fra formanden. Jeg overtog posten som konstitueret formand året før og der var det en bestyrelse i krise. Der var mange udfordringer og ildsjæle som var blevet trætte. Sådan går det jo nok for de fleste foreninger med års mellemrum. Det er derfor jeg nu en stor glæde at jeg kan fortælle at vi som bestyrelse har arbejdet hårdt på at få samlet kræfter, fordelt opgaver ud og sikret at Lianes Bazar og from heart to hand har flere opbakkende kræfter. Vi var en ambitiøs bestyrelse, som satte os mål for en bedre fungerende hjemmeside, nyhedsbreve, oprydning i gamle vaner og rutiner…. og nej vi er ikke i mål med det hele. Dog har vi vendt nogle sten.

 

Vi har fået, ved bla Thomas store hjælp, en opdateret hjemmeside.

 

Vi har fundraiset penge til en ny – ja bevares brugt – bil og det er på vej. Der skal lyde en stor tak til Rotary! Det er fantastisk hvad de har hjulpet os med. En bil sikrer at så meget hjælp kan nå ud, hvor det skal! I fremtiden ønsker vi os endnu mere af det, en spændende butik med spændende vinduer og finurlige udstillinger.

 

Vi har fået et butiksudvalg, som knokler for en bedre butik. De seneste dage er Bredgade 64 blevet tømt, og det har været et stort arbejde. Tak for dem der har hjulpet der. Det stiller os dog som bestyrelse med spørgsmålet om vi skal kigge efter en ny butik, men  det kan blive en opgave for den nye bestyrelse.

 

Vi har også lavet den største ændring i hele foreningens historie. Liane er kommet hjem, og ønsker at fortsætte centerets ledelse fra Brønderslev. Som formand har Liane min fulde opbakning, jeg forstår så inderligt, hvorfor det er vigtigt at få sin familie hjem til Brønderslev. Velkommen hjem Liane. Derfor er det også min opfordring at vi i dag alle giver Liane opbakningen som en helt naturlig aktiv formand for vores bestyrelse. Jeg giver i hvert fald min uforbeholdne støtte og opbakning. Både som nu afgående formand men som fortsat bestyrelsesmedlem.

 

Det betyder også nogle forandringer. Det skal sikres at vores familiecenter i Ghana kan fortsætte med samme professionelle og hjertelige daglige tætte ledelse. Som bestyrelse bakker vi op om denne beslutning – Liane og Ben er bedst af alle til den opgave og derfor vil det fortsat være Liane og Ben som hyrer og styrer det daglige liv, dog med ansatte stedfortrædende i Ghana. Lige nu er Bens bror i oplæring, og det tegner godt, blandt andet med et kørekort på vej. Det skal der jo til for at køre vores nye bil!

 

Denne ændring betyder også at vi som bestyrelse har kigget på en ændring af foreningens formål. Som det er nu går vores sponsorater kun til at dække børnenes konkrete udgifter og ingenting til alle de mange ydelser, som centeret støtter børnene med. Derfor har vi i rette tid udarbejdet et forslag, vi har sendt til afstemning i dag. Centeret skal indskrives i vores formål, og i de fremtidige sponsorater til børnene indregnes de ydelser, som rent faktisk gives fra centeret. Det vil betyde at centeret står stærkere på nye medarbejdere, og at vi lettere vil kunne spare sammen til uforudsete udgifter. Når Ben og Liane ikke er til stede til dagligt og kan trylle løsninger frem, vil det her give et andet grundlag. Den endelig formulering er ikke helt forhandlet på plads. Men vores forslag er at der skrives under foreningens formål at

 1. c) At  sikre From Heart to Hand familiecentrets drift og daglige virke gennem sponsorater til ydelser som opsøgende besøg, udviklende aktiviteter, oplysning, læringsmæssige forløb, sundhedsoplysning, kreative worksoms mm.

 

Vores ønske som bestyrelse er at centret bliver så lidt sårbart som muligt, og at der også fremover er råd til at skabe den nødvendige udvikling ikke kun til det enkelte barn men til barnets omgivelser. Det mener vi, at vi kan via denne udvidelse af vores vedtægter og formålsbeskrivelse.

 

Den bestyrelse vi nedsætter i dag har derfor opgaven, at såfremt vi vedtager denne ændring, at indskrive de nødvendige aktiviteter i børnenes sponsorater. Desuden er der en opgave, at sikre udvikling af vores butik, spændende aktiviteter og dokumentation af vores arbejde gennem nyhedsbreve og facebook. Vi har også en kasserer, som gerne vil afløses. Arbejdet er spændende og vi nedsætter altid opgaverne, så de passer til personen, og vi hjælpes, når der er brug for det.

 

Som formand skal der også lyde en helt vildt stor tak og kæmpe værdsættelse til alle jer der er frivillige. I gør ikke bare et godt arbejde i butikken også for vores by, som et sted, der altid er rart at komme. Tak fordi I gør en forskel, og altid har mod på ændringer og forslag. Det betyder SÅ meget. Tak til min medbestyrelse, hvor har I knoklet for, at vi nu står et helt andet sted i dag. Der er ingen tvivl om, at vi har mange udfordringer, men på den anden side så er det jo også det, der gør det sjov.

Liane, idag vil jeg give dig min stemme, jeg tror helt bestemt på, at vi kan lede direkte fra Brønderslev til Ghana for i den her forening vises den direkte vej fra vores medlemmer til Ghana med hjertet.

 

Tak for ordet

 

 

 1. Kasserne fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

Anita fremlægger økonomien , se nedenunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ca. 50 børn der modtager hjælp fra Danmark

 1.  Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen :

 

Som det er nu går vores sponsorater kun til at dække børnenes konkrete udgifter og ingenting til alle de mange ydelser, som centeret støtter børnene med. Derfor har vi i rette tid udarbejdet et forslag, vi har sendt til afstemning i dag. Om at indskrive centeret i vores formål, og i de fremtidige sponsorater til børnene indregne de ydelser, som rent faktisk gives fra centeret. Det vil betyde at centeret står stærkere på nye medarbejdere, og at vi lettere vil kunne spare sammen til uforudsete udgifter. Når Ben og Liane ikke er til stede til dagligt og kan trylle løsninger frem, vil det her give et andet grundlag. Den endelig formulering er ikke helt forhandlet på plads. Men vores forslag er at der skrives under foreningens formål at

 1. c) At  sikre From Heart to Hand familiecentrets drift og daglige virke gennem sponsorater til ydelser som opsøgende besøg, udviklende aktiviteter, oplysning, læringsmæssige forløb, sundhedsoplysning, kreative worksoms mm.

 

Forslaget blev vedtaget af alle der var stemmeberettiget, nemlig 15 medlemmer, og det var mere end to trediedele af forsamlingen, da 17 mødte op til generalforsamlingen

 

17 personer er tilstede og 15 er stemmeberettiget og alle stemte for.

Forslaget er godtaget

 

 1. Fastsættelse af kontingent for næstkommende foreningsår

Kontingentprisen fastholdes

Annette samler op på mail adr. på medlemmer, og hun fik en del til samlingen

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anita og Annette er på valg, og ingen af dem ønskede genvalg.

Liane og Inger Møller  blev enstemming valgt

 

 1. Valg af 1. Og 2. Suppleanter til bestyrelsen

Anita blev valgt, og Bolette Elstrøm fra RY (Bolette kender hele projektet, har været I Ghana, og Liane kender hende som en god hjælper)

Inger Møller har også været I Ghana og set centeret dernede og kender en del til projektet

 

 1. Valg af revisor og en suppleant

Genvalg til

Mogens Juul Jensen og Ove Badsberg

 

 1. Evt.

Der var gode indlæg , og mange idéer kom frem.

Jane fra Stenum havde en kontakt til Familie journalen og vil skabe kontakt til en artikel

Niels Graven talte pænt om arbejdet I butikken og I byen, var glad for at han via Rotary kunne hjælpe med et store pengebeløb til en nyere bil I Ghana.

Han ønskede sig at der er mere synlighed ved overbringelse af pengene, og der blev talt meget om hvordan man kunne gribe det an.

Niels mener at Rorary godt vil hjælpe igen, men de har kun mulighed for at hjælpe med  projekter

Louise brugte tiden og punktet til at give alle frivillige et skulderklap og er meget bevidst om, at From Heart to Hand  + Lianes Basar er ikke bare en hjælpeforening men også et netværk af lokale der arbejder på same sag       , det gode liv I byen, den gode fortælling.

 

Louise takkede for god ro og orden, og bød på kaffe med boller og kage.

 

Referant Ellen Majgård Bjerre

 

Nyhedsbrev 15. marts Ordinær GF2018-03-15T09:17:00+01:00

Bestyrelsesmøde 28.febr. -18- og nyt fra Ghana

Bestyrelsesmøde i LB, onsdag den 28. 02. 2018

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt
 2.  Butiksudvalget

1.Tømme Bredgade nr. 64: Butikken som vi har haft til udstilling, er solgt, og vi skal have butikken tømt inden d. 14/3. Niels ringer til Knud og spørger om hjælp Fredag den 9. Kommer Ellen, Johannes, og Ben og flytter det de kan nå. Udvalget tænker på en plan til udformning af omrokering af butikken. (Der er flyttekasser i kælderen bag døren.) Alle er klar til at hjælpe, vi snakkes på FB, eller ringes ved. Liane sender en besked rundt til alle der arbejder i butikken. Gå i nr. 64 hver dag og hente ting, og hvis mulig sæt det til salg i butikken.

 1. Frank Liane har snakket fint med Frank om problemerne. Har været i butikken hos onsdagspigerne i dag for at sige farvel. 3. Nye nøgler De nye nøgler er Ok, vi har alle skrevet under på at have fået vores nøgle. Onsdagspigerne vil gerne at nøglerne kommer væk fra opslagstavlerne. Anette sørger for det. Den nøgle vi har fået passer også til postkassen. 4. Evt. Ny butik Thomas havde ikke nogen på hånden mere, da  den han havde i tankerne er udlejet til anden side. Vi tænker videre.
 2. Ideer fra udvalget Udvalget vil gerne have de reoler der står i 64 med spejle/glas. Marianne hjælper gerne med at pynte vinduer, og det er OK for butiksudvalget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.økonomi Kontingentindbetaling bliver sendt ud til medlemmer og butiksansatte. Der er solgt for lidt i 2018, det siges at være det samme i andre genbrugsbutikker.
 3.  Medlemmer og faddere Mangler fadder: Der skal gøres en indsats på at finde nye. Det kan gøres via FB og Lianes og Louise laver et opslag til udsending.

Indkaldelse til generalforsamling på Biblioteket onsdag den 14. 03 kl. 19:00. Der er reklameret i avisen til generalforsamling efter reglerne. Medlemslister skal findes nu, så der kan være nogen der kan stemme til generalforsamling, så gerne kontingent betaling. Send meddelelse til alle butiksansatte også, Liane og Louise laver et opslag, der sendes ud til medlemmer og butiksansatte
5. Hjemmeside Nyt til hjemmesiden sendes hver måned  til alle vi har adr. på. Thomas gør det. Liane og Thomas har opdateret , alt er OK.
6. Aktiviteter Liane har holdt foredrag på Biblioteket, til Mandags Mocca, for ca 50 Kvinder. Også i Rotary har hun været og fik meget ros, og 100.000 er blevet bevilliget til en ny bil i Ghana. Vi er meget taknemmelige for Rotarys store indsats.

Nye aktiviteter afventer ny bestyrelse.
7. PR Liane har interview med oplandsavisen.
8. Nyt fra Ghana 1. Der udfærdiges en kontrakt til Naasei. 2. Donationen fra Rotary er modtaget, og Ben er allerede i gang med at lede efter ny bil. 3. Vi får en pædagogstuderende i praktik, i Ghana, i sidste halvdel af 2018.
Historie fra Ghana:

 

Yaw Awuah er kronisk syg. Han lider af sygdommen Seglcelle Anæmi, som han har fået, da begge forældre er bærere af sygdommen. Sygdommen er meget udbredt i Afrika, og den er ganske alvorlig. Ikke mange bliver voksne, og de fleste lider et meget smertefuldt liv.

Yaw er den mellemste i en søskendeflok på fem. Han er 13 år gammel. Faderen er alkoholiker, og moderen er lettere retarderet. De bor i et lille træskur, på en grund som ikke er deres.

De vi mødte familien, blev vi introduceret til Yaw, som værende familiens ”sorte får”. Han var altid svag og syg, og det var en belastning for familien, som havde meget få ressourcer. Vi tog Yaw med til lægen, og inden for en time, fik han stillet diagnosen: Seglcelle Anæmi, gruppe SS, som er den mest alvorlige. Yaw blev akut indlagt, med alvorlig skrumpelever, og blodmangel. Dengang var han 8 år. Vi var ved hans side igennem hele forløbet. Vi stod for kontakten til hospitalspersonalet, og for at formidle videre til forældrene, som ikke forstod meget af det hele. From Heart to Hand dækkede også de høje udgifter, forbundet med behandlingen.  Da Yaw blev udskrevet sørgede vi for, at han hver måned kom til tjek på hospitalet, og vi købte hans medicin. Vi fik lavet en aftale med storesøsteren, og gjorde hende ansvarlig for yaws medicin, da forældrene ikke kunne magte det ansvar. Yaw fik det langsomt bedre, og igennem faddere har vi siden støttet hans skolegang. Et års tid efter første indlæggelse, blev han igen akut indlagt og overført til universitetshospitalet. Denne gang var det mere alvorligt, og vi var ved hans side i mange uger. Diagnosen lød på nyresten, og alvorlig blodmangel. Han klarede sig, med sin stædighed, flot igennem det hårde forløb. Som et mirakel kom han ud på den anden side, og søsteren fik igen ansvaret for Yaws medicin. Vi fortsatte de månedlige tjek ved specialisten, sammen med Yaw. Vi hentede ham og moderen, ventede i kø i endeløse timer, og fik medicin med hjem til en måned mere.

De første år vi kendte Yaw, var vi konstant bange for at han ikke ville klare den. Men langsomt har han kæmpet sig stærk, og har nu i 5 år ikke været indlagt. Han er stabil, passer sin skole, og har det godt.

Den sociale og økonomiske hjælp til familien, har været altafgørende for Yaws liv.

 

 

Bestyrelsesmøde 28.febr. -18- og nyt fra Ghana2018-03-06T06:33:09+01:00

” Juliana – en rigtig figther” og referat fra Best-.møde 11/12-17

JULIANA

 

Juliana er 2,5 år gammel. Hun er alvorligt underernæret, og underudviklet.

Juliana var 3000g. ved fødslen, og sund og rask. Hun er den yngste i en søskendeflok på fire, med tre storebrødre. Begge forældre er arbejdsløse, faderen har alkoholproblemer, og moderen er småt begavet. Familien bor i faderens familiehus, sammen med en masse af hans familiemedlemmer.

Familien og resten af landsbyen mener at Juliana er et heksebarn, fordi hun ikke udvikler sig normalt, og hun stadig ikke kan gå eller snakke. Kun moderen tager sig af hende, selvom alle andre har vendt hende ryggen.

 

Da jeg mødte Juliana første gang, sad hun på moderens ryg, og kun en rød/brun hårtop stak op. Det indikerede for mig med det samme, at barnet var alvorligt underernæret, og jeg gik over gaden, for at introducere mig selv for moderen. Moderen blev glad, da jeg spurgte om jeg måtte holde barnet. Selvom jeg var forberedt, blev jeg alligevel chokeret, da Juliana blev bundet fri af slyngen, og jeg så hvor lille hun var. Der var ikke andet end skin og ben. Jeg fik dem med på hospitalet her i Pramso, hvor det viste sig, at Juliana allerede var kendt af alt personalet. Moderens fattigdom, og de mange fordomme fra familien og omgivelserne, havde dog mange gange betydet, at moderen ikke var kommet til de mange tjek, og konsultationer ved lægen. Når Juliana var syg, ville familien ikke bruge tid og penge, på at tage hende med til lægen, fordi de gik ud fra at hun alligevel bare før eller siden ville dø. Personalet på hospitalet havde dog en helt anden indstilling, da de mente at nogle måtte holde hånden over Juliana, og at hun var en sand fighter, siden hun stadig var i live, og de bad os inderligt om at hjælpe Juliana.

 Vi fik i samarbejde startet en behandling, og moderen fik mad for underernærede med hjem, til Juliana.

 

I dag gør moderen rent for os på centeret i dagtimerne, så vi samtidig med kan hjælpe Juliana med god mad, træning og leg. Hun tager nu fint på, og vil inden længe opnå normalvægt, for hendes højde, og så bliver næste projekt at lære hende at gå…..

 

 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDET D. 11/12/17 HOS NIELS

Afbud: Louise og Ellen.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Butikken:

Nu er alt ok med kassebeholdningen. Husk fortsat at være to til optælling, både morgen og aften. Alle vagter bedes huske at skrive i kassebeholdningsbogen.

De ”røde pletter” diskuteres igen på næste bestyrelsesmøde. Der bliver herefter meldt klart ud, hvordan medarbejderne skal forholde sig til %.

 

Alt går godt i butikken, og vi i bestyrelsen takker for et vel afholdt medarbejdermøde d. 28/11/17.

 

Økonomi:

Kontingent opkrævning sendes ud i januar måned.

 

Gode donationer er modtaget fra Rødding Højskole og Agidon. Tusind tak for det!

 

Salg nov. I butikken: 16.350 kr. lidt højere end sidste år.

 

Aktiviteret:

Open by Night blev i butikken afholdt af Janne Og Karen. Aftenen gik godt, men der var ikke mange besøgende i vores ende af Bredgade.

Vi søger flere frivillige, til Open by Night arrangementer i 2018.

 

Liane holder foredrag på Brønderslev Bibliotek d. 12/2/18 fra 13-15.

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 10/1/18 kl. 17.30 i Lianes Bazar.

” Juliana – en rigtig figther” og referat fra Best-.møde 11/12-172018-01-04T10:21:53+01:00

Nyhedsbrev okt 2017 Liane vender hjem til DK

Nyt fra From Heart to Hand

– En stor beslutning er truffet

 

Den 1. dec. er det ni år siden, jeg blev udsendt af From Heart to Hand. Året efter kom Ben også til, og sammen med bestyrelsen i DK, udlevede vi drømmen om, at starte From Heart to Hands hjælpecenter i Ghana.

 I 2010 blev Ben og jeg gift, og samme år blev organisationen også registreret i Ghana. Vi lejede det første center, og de første beboere flyttede ind. 

From Heart to Hand købte i 2014 en stor byggegrund, og i dag er projektet selvejet, og velfungerende med 10 beboere, og yderligere 20 familier hjælpes i deres egne hjem. 

Ben og jeg har undervejs fået to dejlige børn, Alfred og Ella Wilma. De er en integreret del af hjælpecenteret, hvor vi som familie i alle årerne har boet på ét værelse, og ellers delt alt andet med centerets beboere, som én stor familie.  

Ben og jeg har hver eneste dag i alle årerne, kæmpet for From Heart to Hand, og for de mange familier, som har haft brug for vores hjælp. Vi elsker projektet, og vil ikke være det foruden, for noget andet i hele verden. 

 

På trods af alt det gode vi har i projektet i Ghana, har vi nu valgt som familien, at vi har brug for en fremtid, som kan give os mere stabilitet og sikkerhed. Der er lagt utrolig mange overvejelser bag denne beslutning, som endeligt blev truffet, da vi ikke kan finde institution/skole, på et rimeligt niveau til vores børn. Dette kommer til at betyde, at vi fremover primært vil opholde os i DK, hvor vi kan give vores børn en tryg hverdag, uden at gå på kompromis, med deres velfærd.  

 

From Heart to Hand vil derfor i fremtiden have en lidt anderledes struktur, men målet bliver det samme: At hjælpe Ghanesiske familier i nød. Jeg vil i DK tage stor del i bestyrelsesarbejdet, og fortsat knokle for vores projekt i Ghana. Ved næste generalforsamling ønsker jeg at stille op som formand, og håber selvfølgelig på god opbakning, som altid.  

 

Ben kan pga. integrationsreglerne, ikke flytte med os til Danmark. Han kan kun besøge os på turistvisum. Vi har accepteret denne situation, og ser den som en mulighed for, at Ben kan blive i Ghana, og oplære et nyt fantastisk personale, så centeret kan fortsætte den gode udvikling. 

Engang ude i fremtiden, vil vi så overveje vores muligheder for familiesammenføring.

 

Børnene og jeg rejser hjem til Brønderslev d. 9/11, for at starte vores nye tilværelse.

Vi håber på jeres støtte og forståelse overfor vores beslutning. 

 

Yderligere spørgsmål er altid velkomne.

Vi glæder os meget til at se mere til jer alle,

 

Kærlig Hilsen

 

Liane Janne Løth

Nyhedsbrev okt 2017 Liane vender hjem til DK2017-10-25T05:26:08+02:00

Nyhedsbrev Juni 2017 ( incl nyt Fra Ghana)

 

Ghana NYT

Ghana nyt fra Liane:

Jeg har lavet et program til en temadag, som jeg tænker jeg vil præsentere

Her i Ghana går alt godt! Vi er blevet færdige med Workshop bygningen, og den er blevet så flot!

vi mangler nu bare at få malet møblerne, men det må komme hen af vejen ?

Vi har siden mandag fået undervisning i sæbeproduktion, af en lokal kvinde. Vi har lært at lave håndsæbe, vaske sæbe, vaskepulver, shampoo, cream osv. Det er meget spændende og vi glæder os til at lære det fra os.

Vi får derudover en kvinde til at komme og undervise i Batik (tryk på stof) og en anden til at sy.

Vi  satser på opstart i næste uge.

Anneline, vores danske praktikant er kommet og det går bare derudaf… Vi er rigtig glade for at have hende på centeret, og hun er en stor hjælp i vores hverdag.

Vi har fået en henvendelse fra en fyr, som gerne vil komme som frivillig i efteråret. Jeg har bedt Julie holde interview med ham i Aarhus, og håber også at hun fremover kunne have lyst til at være coordinator for de frivillige i DK.

Er det ok med jer?

Vores fadderbørn Erica og Joshua er blevet færdige med 9. klasse ? De skal efter sommerferien starte Senior High School på kostskole, som det er almindeligt i Ghana.

Patience husleje udløber nu, og vi vil prøve igen at finde midler til at leje et sted til hende og børnene. Vi håber at Lisbet og Ulla som tidligere vil hjælpe os, og at vi sammen kan gøre en indsats (evt. med opslag i butikken, på hjemmesiden osv.)

Månedens historie!

Historie:

Samuel og Enock (familie 3) Boede som børn på børnehjem i ca. 10 år. Vi hjalp dem i 2010 ud af børnehjemmet, og de kom i stedet i pleje hos Thomas og Patience (familie 21). Plejefamilien havde ikke meget, og med to børn selv, var det ikke nok til økonomisk at se efter Samuel og Enock. Drengene fik derfor faddere, og senere har familiens to børn, Joshua og Freda, også fået faddere. Thomas arbejdede som buschaffør, og forsørgede derved hele familien. Patience solgte æg fra værelset hvor de boede, og indbragte derved lidt ekstra. Værelset de boede i dengang lå midt på en skraldeplads og der var rotter over det hele. To af vores trofaste frivillige i Danmark startede for tre år siden en indsamling, og gjorde familien overvældet af glæde, da vi meddelte at der var penge til at leje en lejlighed til dem i tre år. Thomas arbejdede og sparede op til selv at kunne betale lejen efter de tre år.

Desværre modtog vi sidste år den forfærdelige nyhed om, at Thomas var forulykket i et tragisk trafikuheld. Alle var i sorg!

Kun en uge efter fandt Patience ud af at hun ventede sig, hvilke bestemt ikke gjorde livet mindre kompliceret. Patience kæmpede imod alle odds, og fødte d. 11/12 en smuk lille pige, Akosua Blessing.

Patience sælger nu grød foran deres lejlighed og forsørger derved, med vores hjælp, alle børnene.

Hun er den sødeste og mest omsorgsfulde mor, og hun er en fighter.

Thomas var aldrig fortrolig med Patience omkring penge, hvilke er meget almindeligt i Ghana. Efter hans død ved hun derfor ikke hvor han har haft bankkonto og opsparing. Hun har heller ikke kunne finde bankbøger eller andet, og vi formoder derfor at han havde det på sig da han omkom. Desværre blev han frarøvet alle hans ejendele efter ulykken.

Patience har nu brug for hjælp til at betale husleje for de næste tre år. (I Ghana betaler man i lange periode forud.)

Vi håber på god opbarkning og støtte, til også i fremtiden at sikre familien et hjem.

For mere info kontakt os på: contact@fromhearttohand.dk

 

 

Formand Louise 22626128

Kasser: Anitta 27105180

IT: Thomas 61791640

Referent: Ellen 29298375

Faddere: Anette

28267930

 

Bredgade 28, Brønderslev

 

 

 

 

 

Referat nr. 3 Bestyrelsesmøde den 21.06. 2017
Pkt. 1

Butikudvalget

Åse Lillian og Niels

Butiksudvalget beder os alle om at være opmærksom på at vi hele tiden har småpenge i kassen. Hvis vi mangler, kan vi ikke lige gå i banken og få nogen. De skal bestilles, det tager tid.

Gem småpengene fra dag til dag. Butiksudvalget sørger for det.

Lianes Bazar´s medarbejder skal venligst gå i baggården for at ryge, ikke foran butikken

Vagtplanen for butikken bliver efter uge 27 varetaget af Anita og Ellen.

Inge hjælper Basima (en Syrisk kvinde) i gang i butikken. Hun skal i praktik.

 

Pkt. 2

Økomomi

Anita

Der er solgt for 21.284,00 kr. i butikken i Maj måned

 

Rejseudgifter til Liane og hendes familie er på 21.975,00 kr.

Pkt. 3

Medlemmer og Faddere

Annette

Medlemsliste er under udarbejdelse.

Bestyrelsen bakker Liane op om tre nye børn der gerne skulle findes faddere til. Liane sender div oplysninger til Thomas (hjemmeside) Anitta (oprettelse af konto) og Annette (lister)

Hvis der ikke er indbetalt penge til børnene i 3 måneder, sendes der en venlig forespørgsel, om Fadderne stadig vil støtte børnene og centeret.

 

Pkt. 4

Hjemmesiden

Thomas

Ingenting at meddele, alt er godt J
Pkt. 5

Facebook

Louise, Annette og Niels

 

Ingenting at meddele, der kommer små opslag ind i mellem. Har nogen gode billeder kan de sendes til Lianesbazar@gmail.com

Pkt. 6

Aktiviteter

 

Karen og Janne udgør

Aktivitetsudvalget

sammen med Anita

 

Referat fra Open by  night  fra Janne og Karen.

Hejsa

Beklager jeg tog ikke nogen billeder, tiden fløj afsted….

Der var kunder i butikken hele tiden(mange kunder) så selv om vi fik hjælp af Rikke og Inger Jørgensen

og senere hjalp Ellen og Co. til, at tage gadevaren ind, så må vi erkende, at en anden gang ville mere hjælp være ønsket, så et par stykker kan bruge tiden på, at reklamere/fortælle om  mere for foreningsarbejdet, imens andre passer Bazaren…

Men Alt i Alt en rigtig god aften, med rigtig meget aktivitet i Butikken….:-)

Tak for alt det flotte materiale der var lavet, glæder mig til Arrangement i ” Den runde” i august.

Hilsen Janne

Arrangement med rotary den 23. August 2017

Vi beder Liane spørge Janne og Karen om hjælp, og at Liane tager filmklip fra centeret med hjem til arrangementet

Louise laver gavekort til butikken – Anita skal bruge dem til Rotaryaftenen.

Vi kan alle hjælpe med kage til aftenen.

Der er møde d. 19/7, hvis nogen har lyst til at bidrage, kan de kontakte Anitta.

 

Udstilling på Biblioteket.

Anette finder holdere til billeder som Louise sørger for at have klar til biblioteksudstillingen

 

AVV´s folder

Anita sørger for, at lianes Basar kommer med I AVV´s folder næste gang. Anita har kontakten.

Trappen uden for butiksdøren er “skåret”, men husværten ved det, og der er sat noget igang for at få den repareret

 

Pkt. 7

Ghana NYT

Se ovenfor
Næste møde Møde i aktivitetsudvalget den 19. Juli

 

Bestyrelsesmøde i butikken den 16. August kl. 17:30

Butiksudvalget er velkommen ved start.

OBS: Medarbejderne møder i Fristedet  den 22. 08. Kl. 17:30

Medarbejdermøde med Liane

LB`s arrangement med Rotary i Den runde pavillon den 23. 08. Kl: ?
Svar til Liane OK til koordinering  med Julie

Vi kan ikke hjælpe dig med gode råd om økonomi  for en dag fra 8 – 13. Du må selv have en tanke eller forventning??? Vi ved det ikke.

Liane kontakter Stemun Friskole  – og måske Astrup friskole kunne være en mulighed

Evt. Vi skal snakke åbningstider til næste møde – måske skal vi rykke det en ½ eller 1 time frem, så der er åben kl. 10:00 og lukke kl. 16:00 Tænk over det.
Referent :Ellen

 

Nyhedsbrev Juni 2017 ( incl nyt Fra Ghana)2017-06-27T10:22:29+02:00

Nyhedsbrev Maj 2017 “Referat fra Bestyrelsesmøde 17/5-17”

 

 

 

Formand Louise 22626128

Kasser: Anitta 27105180

IT: Thomas 61791640

Referent: Ellen 29298375

Faddere: Anette

28267930

 

Bredgade 28, Brønderslev

 

 

 

 

 

Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 17. 05. 2017
Pkt. 1

Butikudvalget

Åse Lillian og Niels

TAK til Åse og Lillian for kunne blive en time længere efter en lang dag i butikken.

Den nye ordning med Bank/penge ved dagens afslutning lader til at være et godt system, som er nem og rart at benytte. Den bedste ordning der har været. Tillykke med det.

Onsdags holdet melder om gode dage, godt salg og fornøjelige  drilske episoder med ”hvad der kan sælges”. TAK til jer alle for godt arbejde.

Vi kunne godt tænke os at høre noget fra andre dage, butiksudvalget tager imod hvis og når I har noget at I vil snakke om og  evt. gode historier.

Åse er udrejst i tiden indtil den 14. juni

Pkt. 2

Økomomi

Anita

Økonomien er gennemgået og fundet i orden .TAK til Anita for flot og solidt arbejde

Butiksindtægter fra April var 14.397,00

 

For at man kan trække kontingent og fadderskabsbidrag fra i skat, skal der være 300 medlemmer. Vi må hjælpe hinanden med at skaffe flere medlemmer .

Det er SKAT der bestemmer, vi må bare skaffe medlemmerne.

 

Pkt. 3

Medlemmer og Faddere

Annette

Ny medlemsliste er under udarbejdelse

Anita begynder arbejdet med at lave en ny, men vil også gerne have den gamle hvis den findes.

 

Fadderlisten er opdateret, også på hjemmesiden. Godt arbejde fra

Thomas, Inge og Annette.

 

Annette har tanker om at lave en oversigt over  en gennemsnitlig sponsorbarns økonomi. Hvad pengene bruges til.

Der er forskel på hvad børnene får af penge, men det vil Annette prøve  at klarlægge så det er  mere overskueligt at forstå for den der tænker på at sponsorere et barn.

 

Pkt. 4

Hjemmesiden

Thomas

Thomas står for hjemmesiden.    tm@k-a.dk

Googler man from Hart to Hand  vil man finde adr. Bredgade 28, 9700 Brønderslev

Det ser godt ud på hjemmesiden, vi synes at Thomas er nået langt og der er ved at være godt styr på det.

 

Pkt. 5

Facebook

Louise, Annette og Niels

 

Det var ønskelig om der blev noget mere aktivitet på Facebook, og der må vi til at være mere kreative alle sammen og hjælpe med det.

Skulle nogle have lyst til at bidrage, kan bestyrelsen kontaktes.

 

Pkt. 6

Aktiviteter

 

Karen og Janne udgør

Aktivitetsudvalget

sammen med Anita

 

Helene har et godt overblik over kælderen og hvad der findes dernede og sørger for at det er klar til at komme op i butikken. Flot arbejde.

 

Lørdagsåbning er stadig en god mulighed. Simon er SÅ klar, men han mangler hjælp.

 

Vi er klar over at det er en dag som mange holder hellig, måske vi kan lave en lukket facebook som vi kan snakke igennem og lave aftaler.

Også en god ide om almindelige dagvagter.

( Dette afsnit er helt for referentens regning)

 

Den 1. 5. blev huset (butikken) solgt til VVS Brønderslev. De nye ejere modtager nu huslejen.

 

1. juni er der i Brønderslev ”open by night”.

Karen og  Janne arbejder på at LB skal være synlig i bybilledet og har tanker om noget salg , vist nok på gaden ?

Godt initiativ,

Vil I hjælpe, det giver gode oplevelser, så kontakt

Karen 28495382

Janne 23498922

 

Den 23. August medens Liane er hjemme, har Anita, Karen og Janne arrangeret i Den runde Pavillon. ( Huset er bestilt)

Et samarbejde med Rotary. hvor der skal være:

Levende billeder fra Ghana og fortællinger fra Liane.

Lotteri

Musik

Kaffe og Kage

Plakater arbejder Louise med efter Anitas oplysninger om tid og sted m.m.

Anita arbejder med et stykke papir der gives til sponsorerne, så de kan se hvad de giver til.

Inge og Louises datter finder sponsorer i byen – de skulle de være meget dygtige til .

 

Der er meget arbejde ved et sådan arrangement, så I vil få et stort smil og en god oplevelse ved at tilbyde jeres hjælp . Anita tager imod alle jeres tilbud om at hjælpe.

Anita 27105180

 

Pkt. 7

Ghana NYT

Ghana NYT

Solcellesystem er nu færdiginstalleret i workshoppen. Snedkeren bliver færdig med møblerne inden ugen er omme, og så mangler vi bare det sidste skal males.

 

Bilen har fået ny (brugt) motor, og kører igen upåklageligt… Vi bør diskutere bil for fremtiden…! (Referenten har været i Ghana og set de veje de har. Der skal en mega stærk bil til at klare dette land)

 

Liane og fam kommer til dk d. 29/7-29/8. Først to ugers ferie (uge 31-32) og så foredrag/møder (uge 33-34). Jeg har allerede en del foredrag, men der er plads til flere, så sig endelig til hvis i har ideer…

 

 

Næste møde Bestyrelsesmøde i butikken den 21. 06 kl. 17:30

Butiksudvalget er velkommen ved start.

Bestyrelsesmøde  i butikken den 16. 08. Kl. 17:30
Medarbejder møde i Fristedet  den 22. 08. Kl. 17:30

Medarbejdermøde med Liane

LB`s arrangement med Rotary i Den runde pavillon den 23. 08. Kl: ?
Evt
Referent :Ellen

 

Nyhedsbrev Maj 2017 “Referat fra Bestyrelsesmøde 17/5-17”2017-05-18T11:55:46+02:00

Nyhedsbrev April 2017 “Referat Bestyrelsesmøde 2. april”

 

 

 

Formand Louise 22626128

Kasser: Anitta 27105180

IT: Thomas 61791640

Referent: Ellen 29298375

Faddere: Anette

28267930

 

Bredgade 28, Brønderslev

 

 

 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde den 02. 04. 2017
Pkt. 1

Butikudvalget

Udvalget består af Åse, Lillian og Niels

Medarbejdermøde den 3. Maj kl. 17:30 Fristedet , Nørregade 6a

Pkt. 2 Butiksindtægter fra Marts var 17.760

Medlemsåret er ændret, og er nu fra april til april

Kontingent er uændret

Louise sender opkrævninger ud lige efter generalforsamlingen i

Marts.

Se  nedenstående.

 

Kære Medlemmer

Vi håber rigtig meget, at Du/I vil forny medlemsskabet i 2017 til From Hart to Hand

 

Kontingent for 2017 blev på generalforsamlingen den 16. Marts besluttet uændret i forhold til 2016 og er:

 

Enkeltpersoner 150 kr.
Husstande 250kr.
Foreninger 500 kr. 
Firmaer 1000 kr.

 

Hvis Du ønsker medlemskab som enkeltperson bedes Du indbetale 150 kr.

Hvis I ønsker medlemskab som husstand bedes I indbetale 250 kr. Foreninger bedes indbetale 500 kr. 

Ved medlemskab for virksomheder bedes indbetalt 1000 kr.

 

Kontingent bedes venligst indbetalt senest 3. maj  til foreningens konto i Spar Nord reg.nr9028 konto: 4571899286

Husk at påføre dit navn på betalingen

 

Referat fra generalforsamlingen samt Beretning 2016 kan ses på hjemmesiden http://fromhearttohand.dk

Hvis du har betalt Kontingent i 2017 kan du kontakte kassereren for bekræftelse herpå:  anittairene@gmail.com

 

På vegne af bestyrelsen

Louise Krogsgård, Formand FHTH

 

 

Pkt. 3

Medlemmer og Faddere

Medlemmer: Kontingentbetalere  udgør foreningen – de er stemmeberettige til generalforsamlingen

 

Faddere: Foreningen er ikke stor nok, derfor: fadderskabsindbetalinger kan ikke trækkes fra i skat.

Annette Svane overtager fadderskabslisterne. Alle rettelser sendes til  svaneannette@gmail.com

 

Pkt. 4

Hjemmesiden

Thomas står for hjemmesiden.    tm@k-a.dk

Googler man from Hart to Hand  vil man finde adr. Bredgade 28, 9700 Brønderslev

Pkt. 5

Facebook

Louise, Annette og Niels sørger for FB
Pkt. 6

Aktiviteter

IW Åbybro har bedt om et foredrag af Liane  + at de gerne vil være fadder. Kontaktperson er Susanne Skov

Anita tager kontakt med Rotary om et arrangement

 

Pkt. 7

Ghana NYT

Ghana NYT

Alt er gået i orden med Aarhus Seminarium nu og Anneline kommer i praktik fra 1/6-1/12…hun betaler ligesom frivillige 3000 om måneden for kost og logi, og ønsker at overføre betalingen månedligt.

 

Det går derudaf her i Ghana.

Work Shoppen er næsten klar nu og jeg håber vi kan male osv. I påske ferien, så vi efter påske kan starte første hold elever.

Work shoppen er et gratis undervisningstilbud til unge-ikke uddannede-enlige mødre. Vi håber at finde undervisere til at sy, batik, sæbe produktion og perleværksted.

Vi vil starte med undervisning to gange om ugen.

 

Alle børn har det godt og skriver nu eksamener op til påske ferien.

 

Næste møde Onsdag den 17. Maj 2017
Evt.

 

Nyhedsbrev April 2017 “Referat Bestyrelsesmøde 2. april”2017-04-19T05:51:11+02:00

Nyhedsbrev Marts Generalforsamling 16. Marts 2017

Generalforsamling

From Hart to hand

–    Formandens beretning

re alle

Bestyrelsen har haft et hårdt år og med flere udfordringer end medvind på cykelstien, det har også betydet at denne beretning er lavet af en ikke-formand, og at der kun er en sammenstykket bestyrelse tilbage.

Vi startede som en fuld bestyrelse med formand osv. Der gik dog ikke længe inden vi måtte indse, at også de klareste ildsjæle kan brænde ud og have brug for en pause. Det betød at nye kræfter måtte til, men det var dog heller ikke helt nok til, at alle projekter kunne lykkes. Så der måtte igen laves om på bestyrelsens sammensætning. Det betød, at der på et tidspunkt blev taget en beslutning om, at de medlemmer der var tilbage ikke ville kunne tåle flere forandringer, og vi derfor beholdte bestyrelsen som den var. Ifølge vores vedtægter er en bestyrelse på 5 mand incl Liane en fuld bestyrelse og det har vi været. Efter den beslutning betød det også mere ro i foreningen og bestyrelsens arbejde. Konstitutionen med en lille tæt og arbejdsom bestyrelse, har virket som den rigtige beslutning. Det har også sparet foreningen for en yderligere generalforsamling, hvilket vi som bestyrelse mente, ville skabe mere splid i en tid, hvor vi havde brug for ro til at komme til kræfterne igen.

 

Det betyder også nogle ændringer i den måde From Hart to Hand er bygget op. Der er nu to led i beslutningsniveauet, og det har fungeret godt, og det er klart vores indstilling til den kommende bestyrelse at fortsætte denne konstellation.

En bestyrelse med 5 mand og Liane. Bestyrelsen arbejder med de overordnede beslutninger for From Hart to Hand. Det handler om økonomi, Fonde, samarbejder og presse. Her har vi i bestyrelsen det seneste år gjort meget for at være synlige i kommunen med foredrag der fortæller om arbejdet fra ideplan til butikken i Bredgade. Her har temaerne været: Hjertet af ideen, bæredygtighed og sammenhængen fra Ghana til Bredgade og naturligvis frivillighed. Det har givet god feedback og også endt med store tilskud fra div fonde. Den slags arbejde skal der mere til af, og det vil blive et vigtigt fokus for den kommende bestyrelse. Bestyrelsen skal arbejde på en mere systematisk fortælling om foreningen og blandt andet en fastholdelse af de medlemmer, vi allerede har.

 

Dertil er der i år blevet nedsat et butiksudvalg, som er for medarbejdere der gerne vil bidrage til den praktiske hverdag i Lianes basar. Et butiksudvalg som er tæt på butikkens daglige arbejde og med beslutningsgrundlag for ting som butikkens indretning og praksis. Her kan der også altid bruges ekstra kræfter til at lave om, vaske tøj, rydde op, og få gode ideer til facebook og hvordan vi sælger vores vare bedst muligt. For bestyrelsen betyder det rigtig meget, at det er dem der ved bedst, der tager de beslutninger, og gør det der er rigtig for butikken uden lange beslutningsgange. Det betyder også at bestyrelsen kan arbejde med strategi og overordnede beslutninger, og lade andre om at styre hverdagen. Fra bestyrelsen vil vi klart takke for det gode arbejde og samarbejde.

 

Dette har medvirket, at der nu er frihed til bestyrelsen kan koncentrere sig om den større sag, om at søge penge, opretholde foreningen og skabe en branding eller en levende fortælling om foreningen. Det kan der arbejdes mere med de næste år. Vi kan også med glæde berette, at der nu er fundet penge til de manglende workshop bygninger, som rotary har sponsoreret. Vi har også fået fin støtte til indhold i workshopbygningen og en vandboring. Så heldigvis har indsatsen fra foreningen betydet, at selv om det har været op ad bakke er vi nået i mål med de store ting.

 

De udfordringer der ligger foran er at opretholde den stab vi har af dygtige og hårdtarbejdende frivillige, vi håber vi igen kan komme op på en større flok af engagerede medarbejdere. Vi har i året været nødt til at skære i bla. lørdagsåbninger, og nogle af de arrangementer, der før har været. Men det betyder også at der i den nye bestyrelse i samarbejde med butiksudvalget kan lave helt nye traditioner og arrangementer. Blandt andet har vi ideer til at lave noget med rotary eller andre fællesskaber.

Det er dog vigtigt at understrege, at uden jer frivillige og jeres gode indsats har vi ingen foreningen, og det er så fantastisk det arbejde I laver, og det skal I have mange tak for – I er værdsatte hver og en.

 

Vi har i det hele taget en forandring i sigte, og der er nok af muligheder, men selvfølgelig også udfordringer. Fx mistede vi også i år vores husejer Leif Hellesten døde, og det er endnu uvist, hvad det betyder for vores lejemål. Vi har som bestyrelse sendt vores varmeste hilsner til familien i forbindelse med dødfaldet, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

 

I Ghana blomstre foreningens arbejde også og familien, da Liane og familie i år blev velsignet med den skønneste lillesøster, som vi jo kan glæde os til at møde, når familien igen er hjemme til sommer. Vi vil derfor lade hele fortællingen om Ghana vente til Liane kommer hjem, vi forventer os rigtig meget af projektet nu nogle af vores store ønsker om en fast base med workshop er gået i opfyldelse.

 

Nu er det op til jer at overveje om I gerne vil stille op til bestyrelsen, vi har brug for nogle med gode ideer og ideer I kan gøre til virkelighed. Vi har brug for nogle med overblik og som kan sikre at den gode ide i foreningen fortælles og leves ud. Der er plads til nybegyndere, det er klart, nye tanker og ideer er godt for enhver bestyrelse. Jeg kan garantere, at dem der allerede sidder der vil gøre alt for at I føler jer velkomne og får opgave, I brænder for. Der er som jeg tidligere sagde lige nu momentum for at skabe nye arrangementer og traditioner.

Til jer der bare gerne vil lidt mere, så er der selvfølgelig også plads til jer, som support til butiksudvalget er der plads til dem der vil stå for sortering og orden eller hjælpe med vagtplaner.

Kort sagt er der brug for alle slags kræfter, og vi er glade for alle der bidrager til vores forening.

Tak for det sidste år, og vi er så klar til det næste i from hart to hand.

–    Stemmetæller valg: Niels og Janne

–    Formandens beretning v/Louise

–    Regnskab ved kasser Anitta: fremlagt af Anitta. 1294kr i overskud før bankgebyrer. Aktiver: de penge vi har fået ind til byggeriet i Ghana. Pengene er sat til det vi har fået ind. Omsætningen var i 2016 265.000kr i alle indtægter. Udleveret en let tilgang til regnskabet udleveret. 2015 og 2016 ligner meget hinanden.  Ros til regnskabet. Enstemmigt vedtaget

–    Indkomne forslag – ingen modtaget

–    Kontingent : uændret sats

–    Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ellen og Thomas er valgt, Børge og Karen er suppleanter

–    Revisorer er genvalgt

–    Evt : hjemmesiden trænger til opdatering. Der arbejdes der på.

–    Aktivitetsudvalg kunne være en ide ved Karen, Janne

 

Tak til Mogens for godt ordstyrerskab

 

Ny bestyrelse

Louise formand

Anitta kasser

Menige medlemmer: Liane, Annette, Thomas og Ellen

Suppleanter: Børge og Karen.

Nyhedsbrev Marts Generalforsamling 16. Marts 20172017-04-03T04:59:20+02:00
Go to Top