From Heart to Hand

Generalforsamling den 14. 03. 2018

Velkommen fra formanden Louise

 

 1. Valg af dirigent

Louise tog posten, da dirigenten blev sendt hjem pga. sygdom

 

 1. Valg af referent

Ellen var klar

 

 1. Valg af stemmetæller

Niels og Janne meldte sig frivillig

 

 1. Formandens beretning

 

Årsberetning 2018 – Louise

 

Så er tiden kommet til årsberetningen fra formanden. Jeg overtog posten som konstitueret formand året før og der var det en bestyrelse i krise. Der var mange udfordringer og ildsjæle som var blevet trætte. Sådan går det jo nok for de fleste foreninger med års mellemrum. Det er derfor jeg nu en stor glæde at jeg kan fortælle at vi som bestyrelse har arbejdet hårdt på at få samlet kræfter, fordelt opgaver ud og sikret at Lianes Bazar og from heart to hand har flere opbakkende kræfter. Vi var en ambitiøs bestyrelse, som satte os mål for en bedre fungerende hjemmeside, nyhedsbreve, oprydning i gamle vaner og rutiner…. og nej vi er ikke i mål med det hele. Dog har vi vendt nogle sten.

 

Vi har fået, ved bla Thomas store hjælp, en opdateret hjemmeside.

 

Vi har fundraiset penge til en ny – ja bevares brugt – bil og det er på vej. Der skal lyde en stor tak til Rotary! Det er fantastisk hvad de har hjulpet os med. En bil sikrer at så meget hjælp kan nå ud, hvor det skal! I fremtiden ønsker vi os endnu mere af det, en spændende butik med spændende vinduer og finurlige udstillinger.

 

Vi har fået et butiksudvalg, som knokler for en bedre butik. De seneste dage er Bredgade 64 blevet tømt, og det har været et stort arbejde. Tak for dem der har hjulpet der. Det stiller os dog som bestyrelse med spørgsmålet om vi skal kigge efter en ny butik, men  det kan blive en opgave for den nye bestyrelse.

 

Vi har også lavet den største ændring i hele foreningens historie. Liane er kommet hjem, og ønsker at fortsætte centerets ledelse fra Brønderslev. Som formand har Liane min fulde opbakning, jeg forstår så inderligt, hvorfor det er vigtigt at få sin familie hjem til Brønderslev. Velkommen hjem Liane. Derfor er det også min opfordring at vi i dag alle giver Liane opbakningen som en helt naturlig aktiv formand for vores bestyrelse. Jeg giver i hvert fald min uforbeholdne støtte og opbakning. Både som nu afgående formand men som fortsat bestyrelsesmedlem.

 

Det betyder også nogle forandringer. Det skal sikres at vores familiecenter i Ghana kan fortsætte med samme professionelle og hjertelige daglige tætte ledelse. Som bestyrelse bakker vi op om denne beslutning – Liane og Ben er bedst af alle til den opgave og derfor vil det fortsat være Liane og Ben som hyrer og styrer det daglige liv, dog med ansatte stedfortrædende i Ghana. Lige nu er Bens bror i oplæring, og det tegner godt, blandt andet med et kørekort på vej. Det skal der jo til for at køre vores nye bil!

 

Denne ændring betyder også at vi som bestyrelse har kigget på en ændring af foreningens formål. Som det er nu går vores sponsorater kun til at dække børnenes konkrete udgifter og ingenting til alle de mange ydelser, som centeret støtter børnene med. Derfor har vi i rette tid udarbejdet et forslag, vi har sendt til afstemning i dag. Centeret skal indskrives i vores formål, og i de fremtidige sponsorater til børnene indregnes de ydelser, som rent faktisk gives fra centeret. Det vil betyde at centeret står stærkere på nye medarbejdere, og at vi lettere vil kunne spare sammen til uforudsete udgifter. Når Ben og Liane ikke er til stede til dagligt og kan trylle løsninger frem, vil det her give et andet grundlag. Den endelig formulering er ikke helt forhandlet på plads. Men vores forslag er at der skrives under foreningens formål at

 1. c) At  sikre From Heart to Hand familiecentrets drift og daglige virke gennem sponsorater til ydelser som opsøgende besøg, udviklende aktiviteter, oplysning, læringsmæssige forløb, sundhedsoplysning, kreative worksoms mm.

 

Vores ønske som bestyrelse er at centret bliver så lidt sårbart som muligt, og at der også fremover er råd til at skabe den nødvendige udvikling ikke kun til det enkelte barn men til barnets omgivelser. Det mener vi, at vi kan via denne udvidelse af vores vedtægter og formålsbeskrivelse.

 

Den bestyrelse vi nedsætter i dag har derfor opgaven, at såfremt vi vedtager denne ændring, at indskrive de nødvendige aktiviteter i børnenes sponsorater. Desuden er der en opgave, at sikre udvikling af vores butik, spændende aktiviteter og dokumentation af vores arbejde gennem nyhedsbreve og facebook. Vi har også en kasserer, som gerne vil afløses. Arbejdet er spændende og vi nedsætter altid opgaverne, så de passer til personen, og vi hjælpes, når der er brug for det.

 

Som formand skal der også lyde en helt vildt stor tak og kæmpe værdsættelse til alle jer der er frivillige. I gør ikke bare et godt arbejde i butikken også for vores by, som et sted, der altid er rart at komme. Tak fordi I gør en forskel, og altid har mod på ændringer og forslag. Det betyder SÅ meget. Tak til min medbestyrelse, hvor har I knoklet for, at vi nu står et helt andet sted i dag. Der er ingen tvivl om, at vi har mange udfordringer, men på den anden side så er det jo også det, der gør det sjov.

Liane, idag vil jeg give dig min stemme, jeg tror helt bestemt på, at vi kan lede direkte fra Brønderslev til Ghana for i den her forening vises den direkte vej fra vores medlemmer til Ghana med hjertet.

 

Tak for ordet

 

 

 1. Kasserne fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

Anita fremlægger økonomien , se nedenunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ca. 50 børn der modtager hjælp fra Danmark

 1.  Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen :

 

Som det er nu går vores sponsorater kun til at dække børnenes konkrete udgifter og ingenting til alle de mange ydelser, som centeret støtter børnene med. Derfor har vi i rette tid udarbejdet et forslag, vi har sendt til afstemning i dag. Om at indskrive centeret i vores formål, og i de fremtidige sponsorater til børnene indregne de ydelser, som rent faktisk gives fra centeret. Det vil betyde at centeret står stærkere på nye medarbejdere, og at vi lettere vil kunne spare sammen til uforudsete udgifter. Når Ben og Liane ikke er til stede til dagligt og kan trylle løsninger frem, vil det her give et andet grundlag. Den endelig formulering er ikke helt forhandlet på plads. Men vores forslag er at der skrives under foreningens formål at

 1. c) At  sikre From Heart to Hand familiecentrets drift og daglige virke gennem sponsorater til ydelser som opsøgende besøg, udviklende aktiviteter, oplysning, læringsmæssige forløb, sundhedsoplysning, kreative worksoms mm.

 

Forslaget blev vedtaget af alle der var stemmeberettiget, nemlig 15 medlemmer, og det var mere end to trediedele af forsamlingen, da 17 mødte op til generalforsamlingen

 

17 personer er tilstede og 15 er stemmeberettiget og alle stemte for.

Forslaget er godtaget

 

 1. Fastsættelse af kontingent for næstkommende foreningsår

Kontingentprisen fastholdes

Annette samler op på mail adr. på medlemmer, og hun fik en del til samlingen

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anita og Annette er på valg, og ingen af dem ønskede genvalg.

Liane og Inger Møller  blev enstemming valgt

 

 1. Valg af 1. Og 2. Suppleanter til bestyrelsen

Anita blev valgt, og Bolette Elstrøm fra RY (Bolette kender hele projektet, har været I Ghana, og Liane kender hende som en god hjælper)

Inger Møller har også været I Ghana og set centeret dernede og kender en del til projektet

 

 1. Valg af revisor og en suppleant

Genvalg til

Mogens Juul Jensen og Ove Badsberg

 

 1. Evt.

Der var gode indlæg , og mange idéer kom frem.

Jane fra Stenum havde en kontakt til Familie journalen og vil skabe kontakt til en artikel

Niels Graven talte pænt om arbejdet I butikken og I byen, var glad for at han via Rotary kunne hjælpe med et store pengebeløb til en nyere bil I Ghana.

Han ønskede sig at der er mere synlighed ved overbringelse af pengene, og der blev talt meget om hvordan man kunne gribe det an.

Niels mener at Rorary godt vil hjælpe igen, men de har kun mulighed for at hjælpe med  projekter

Louise brugte tiden og punktet til at give alle frivillige et skulderklap og er meget bevidst om, at From Heart to Hand  + Lianes Basar er ikke bare en hjælpeforening men også et netværk af lokale der arbejder på same sag       , det gode liv I byen, den gode fortælling.

 

Louise takkede for god ro og orden, og bød på kaffe med boller og kage.

 

Referant Ellen Majgård Bjerre