Vedtægter for From Heart to Hand

§ 1 Foreningens navn:

Foreningens navn er From Heart to Hand og er hjemmehørende i Brønderslev.

§ 2 Formål:

Foreningens formål er:

a) – At skabe fokus på levevilkårene for ghanesiske børn og hjælpe ghanesiske børn i nød.
Definitionen af børn i nød afgøres suverænt af foreningens udsendte medarbejder.

Hjælpen kan defineres som:

Direkte hjælp, der er en ydelse rettet direkte til en person, eller som:
Indirekte hjælp, der er en ydelse rettet til tredjepart for at hjælpe en person, f.eks. læge, lærer, en mor.

b) – At skaffe midler til at gøre en aktiv indsats for at forbedre ghanesiske børns vilkår.

§ 3 Optagelse:

 • Som medlemmer kan optages alle, enkeltpersoner, familier eller foreninger, der vil virke for foreningens formål enten som aktiv eller passiv.
 • Stk. 2. Eksklusion af et medlem kan indstilles af bestyrelsen, såfremt den skønner, at vedkommende modarbejder foreningens formål.
 • Bestyrelsens afgørelse skal uden opsættende virkning forelægges den først kommende generalforsamling, hvor vedtagelsen kræver ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 4 Medlemskab:

Kontingent fastsættes i indeværende foreningsår for det næstkommende foreningsår.

 • Medlemskategori 1: Enkeltmedlem
 • Medlemskategori 2: Husstand
 • Medlemskategori 3: Foreninger
 • Medlemskategori 4: Firmasponsorer

§ 5 Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i årets første kvartal og som indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Der annonceres i Oplandsavisen.

 • Stk. 2 Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, som har betalt kontingent i indeværende regnskabsår.
 • Stk. 3 Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot ét medlem kræver det.
 • Stk. 4 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden.
 • Stk. 5 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Stk. 6 Ledelsen af foreningens daglige drift påhviler bestyrelsen, der består af de på generalforsamlingen valgte medlemmer.
 • Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det.

§ 6 Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Valg af referent.
 • 3. Valg af stemmetæller.
 • 4. Formanden aflægger beretning.
 • 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • 6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 • 7. Fastsættelse af kontingent for næstkommende foreningsår.
 • 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 • 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 • 11. Eventuelt.

§ 7 Bestyrelsen:

 • Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som vælges for en 2-års periode, idet der i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • I tilfælde af vakance i bestyrelsen suppleres bestyrelse, indtil førstkommende generalforsamling, med de valgte suppleanter i den rækkefølge, de er valgt.

§ 8 Regnskab og revision:

 • Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Dog går foreningens første regnskabsår fra 17. august til 31. december 2008.
 • Stk. 2 Regnskabet revideres af 2 revisorer, der på generalforsamlingen er valgt for et år af gangen.
 • Stk. 3 Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§ 9 Udstationering:

Foreningen kan beslutte at yde diæter til en udstationeret person i Ghana. Disse diæter skal inflationssikres.

§ 10 Vedtægtsændringer:

Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 11 Foreningens opløsning:

 • Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages med mindst 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er ordinær.
 • Generalforsamlingerne skal holdes med mindst én måneds og højst 3 måneders mellemrum.
 • Ved foreningen opløsning skal det behørige flertal forestå alle dispositioner over for foreningen afvikling.
 • Midlerne stilles til rådighed for anden forening, der arbejder til fordel for ghanesiske børn i nød.

Vil du hjælpe?

Bliv fadder
Bliv medlem
Bliv frivillig